fbpx
Ride Side logo

+48 504 712 615

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do świadczonych przez

Wypożyczalnie – spółkę The Ride Side Sp. z o. o. z siedzibą w Kościelisku usług

polegających na wypożyczaniu pojazdów terenowych takich jak: quady, skutery

śnieżne, buggy i regulują one w szczególności zasady świadczenia tych usług, prawa i

obowiązki Wypożyczających

2. Definicje:

a. Wypożyczalnia zwany dalej Wynajmującym– Spółka THE RIDE SIDE Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 34-511 Kościelisku, ul. Nędzy

Kubińca 133 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

pod numerem KRS: 0000998974 NIP:7361742123

b. Wypożyczający zwany dalej Najemcą– każda osoba która zawarła z

Wypożyczalnią umowę, której przedmiotem jest wynajem Pojazdu

c. Pojazd przedmiot umowy– quad, UTV, samochód terenowy, skuter śnieżny

lub inny pojazd znajdujący się w ofercie Wypożyczalni

3. Przed wynajęciem pojazdu Najemca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia,

w którym stwierdza, iż wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność, ryzyko i w

razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od

Wynajmującego, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia

pojazdu, oraz osób trzecich.

4. W chwili wydania Pojazdu Najemca jest on zobowiązany do zapoznania się z jego

stanem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu pojazdu, a także informacje o

zauważonych usterkach, wadach bądź brakach Najemca zobowiązany jest

przekazać Wypożyczalni natychmiast

5. Najemca dokonując rezerwacji, rezerwuje usługę wypożyczenia na dany dzień i godzinę,

gdzie w umowie oznaczono dzień świadczenia usługi. W związku z tym na podstawie art.

3 8 pkt 1 2 ustawy o prawach konsumenta, Najemcy nie przysługuje prawo do

odstąpienia od umowy. Brak możliwości skorzystania przez Najemcę także z prawa do

odstąpienia od umowy na podstawie art. 2 7 ustawy o prawach konsumenta

II. Zasady użytkowania pojazdu i zasady bezpieczeństwa

1. Przed wydaniem Pojazdu każdy Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami

bezpieczeństwa w użytkowania pojazdu.

2. Najemca w trakcie jazdy oraz postoju zobowiązany jest do zachowania bezpiecznego

odstępu pomiędzy innymi pojazdami.

3. Najemca w trakcie jazdy zobowiązany jest trzymać mocno kierownicę oraz balansować

ciałem, aby zachować bezpieczny tor jazdy.

4. Podczas jazdy Najemca zobowiązany jest cały czas trzymać kierownicę obiema rękami co

oznacza, że w trakcie jazdy nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności

uniemożliwiających kierującemu prowadzenie pojazdu obiema rękami, takich jak w

korzystanie z telefonu, robienie zdjęć itp.

5. Najemca zobowiązany jest do jazdy Pojazdem z prędkością nie większą niż 20 km/h poza

drogami publicznymi oraz bezwzględnego zakazu wyprzedzania innych Pojazdów.

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacjach , tj. w przypadku

utraty przez Najemcę kontroli nad Pojazdem, wystąpienia jakiejkolwiek awarii lub usterek

Pojazdu, wjazdu w drzewo, krzaki lub inny pojazd, przewrócenia Pojazdu, zjechania z

trasy należy się natychmiast zatrzymać, wyłączyć silnik Pojazdu i skontaktować się z

Wypożyczalnią.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYPOŻYCZAJĄCEGO

1. Najemca oświadcza, że jest świadomy, iż od chwili przekazania mu Pojazdu

odpowiedzialny jest za wszelkie szkody Pojazdu w zakresie w jakim powstały z jego winy,

w tym w szczególności na skutek niewłaściwego użytkowania Pojazdu – tj. w sposób

naruszający jakiekolwiek zasady użytkowania i zasady bezpieczeństwa określone w

postanowieniach pkt II niniejszego regulaminu.

2. Pojazdy nie są ubezpieczone od szkód i zniszczeń, czego Najemca jest świadom.

3. W przypadku niewłaściwej eksploatacji Pojazdu przez Najemcę lub nieprzestrzegania

przez niego zasad użytkowania Pojazdu lub zasad bezpieczeństwa, Wypożyczalnia

ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z takim Najemcą

4. Najemca ma mieć ukończone 18 lat oraz posiadać prawo jazdy do prowadzenia

samochodu (Kat. B lub B1).

5. Przed wydaniem Pojazdu Wypożyczalnia może zażądać okazania przez Najemcę

dokumentu tożsamości.

6. Każdy Najemca odpowiada osobiście w przypadku kontroli drogowej według przepisów

Kodeksu Drogowego, także w zakresie prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu

lub innych środków odurzających

7. Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby. Za bezpieczeństwo i

ewentualne uszkodzenia (wypadek, kolizja, zatopienie, zalanie), jak również za

wszelkie ewentualne urazy kierowcy i pasażera spowodowane przez nie

dostosowanie się do Kodeksu Drogowego, Prawa Karnego i Prawa Cywilnego, pełną

odpowiedzialność (materialną i prawną) ponosi Najemca

8. Pojazd może użytkować tylko osoba wymieniona w umowie.

9. Wszelkie opłaty ustalone są za wypożyczenie w określonym czasie i nie

uwzględnią faktycznego czasu pracy Pojazdów.

10. W cenę wliczone jest: użytkowanie Pojazdu, paliwo.

11. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wypożyczenia, jednak w

takim przypadku Najemcy będącemu konsumentem przysługuje prawo rezygnacji

oraz żądania zwrotu ceny środków pieniężnych lub Vouchera.

12. Wobec osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych jakichkolwiek

środków psychoaktywnych Wypożyczalnia ma prawo zatrzymania pojazdu i rozwiązania

umowy, bez zwrotu dokonanych opłat. (Ponadto osoba reprezentująca wypożyczalnie

ma prawo do zbadania najemcy alkomatem).

13. Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar

wynikających z naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanym z bieżącym

wykorzystaniem (opłaty parkingowe, przejazdowe itp.)

14. Najemca ponosi odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste, znajdujące się w

Pojeździe podczas okresu Wypożyczenia.

15. Bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy Pojazdem Najemca zobowiązany jest

ubrać na głowę kask i używać go przez cały czas trwania jazdy Pojazdem.

16. Po zakończeniu okresu wypożyczenia Najemca zobowiązany jest do zwrotu

Pojazdu Wypożyczalni w stanie niepogorszonym, wyłączając ewentualne zużycie

powstałe na skutek właściwego użytkowania Pojazdu, tj. w szczególności

zgodnie z jego przeznaczeniem. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie

braki części lub wyposażenia Pojazdu stwierdzone przez Wypożyczalnie po

zakończeniu okresu wypożyczenia, jak również za wszelkie szkody poniesione

przez Wypożyczalnie na skutek niewłaściwego użytkowania Pojazdu przez

Najemcę, powstałe z jego winy.

17. W sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej sporządzony zostanie protokół

oględzin Pojazdu, w którego treści w szczególności określony zostanie zakres

braków bądź uszkodzeń Pojazdu oraz wycena stwierdzonych uszkodzeń

dokonywana na podstawie wiedzy i doświadczenia pracownika Wypożyczalni i

głównego mechanika oraz oficjalnego cennika dealera firmy która

wyprodukowała Pojazd.

18. W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w zdaniu powyżej

przez Najemcę, protokół ten zostanie podpisany wyłącznie przez osobę

reprezentującą Wypożyczalnie, następnie w przypadku braku porozumienia

między stronami sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

19. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu Pojazdu przez Najemcę, Wypożyczalnia

zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami naprawy stwierdzonych

uszkodzeń Pojazdu, a w szczególności, lecz nie wyłącznie takich jak: przygięte

lub rozbite elementy karoserii, rozbite lampy, uszkodzenia kół, uszkodzenia

wewnątrz Pojazdu, zarysowania, a także wszelkich innych szkód powstałych z

jego winy w tym spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu tj.

nieprzestrzeganiem przez Najemcę zasad bezpieczeństwa.

III. Przetwarzanie danych osobowych:

1. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie

z postanowieniami umowy i niniejszego regulaminu oraz przepisami ustawy

o ochronie danych osobowych na podstawie polityki bezpieczeństwa.

2. Najemca, stosownie do treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 922

z późn. zm.). oraz art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) wyraża zgodę

na przetwarzanie przez Wypożyczalnię danych osobowych zamieszczonych

w Umowie najmu

3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Firma THE RIDE SIDE spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Nędzy-Kubińca 133, 34-511

Kościelisko, KRS 0000998974, NIP 7361742123, e-mail: info@rideside.pl. Dane

będą przetwarzane w celu wystawiania faktur i oświadczeń wypożyczającego

pojazd, na podstawie art. 13 RODO. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie

podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa. Ma Pan/i

prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do

wystawienia faktur.

Ride Side logo

POWERD by

CC:2021 rideside copyright all right reserved.