Ride Side logo

+48 504 712 615

REGULAMIN

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do świadczonych przez Wypożyczalnie –
spółkę The Ride Side Sp. z o. o. z siedzibą w Kościelisku usług polegających na wypożyczaniu
pojazdów terenowych takich jak: quady, skutery śnieżne, buggy i regulują one w szczególności
zasady świadczenia tych usług, prawa i obowiązki Wypożyczających
2. Definicje:
a. Wypożyczalnia zwany dalej Wynajmującym– Spółka THE RIDE SIDE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w 34-511 Kościelisku, ul. Nędzy Kubińca 133 zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000998974 NIP:7361742123
b. Wypożyczający zwany dalej Najemcą– każda osoba która zawarła z Wypożyczalnią umowę,
której przedmiotem jest wynajem Pojazdu
c. Pojazd przedmiot umowy– quad, UTV, samochód terenowy, skuter śnieżny lub inny pojazd
znajdujący się w ofercie Wypożyczalni

3. Przed wynajęciem pojazdu Najemca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym
stwierdza, iż wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność, ryzyko i w razie poniesienia
uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od Wynajmującego, oraz ponosi
pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu, oraz osób trzecich.
4. W chwili wydania Pojazdu Najemca jest on zobowiązany do zapoznania się z jego stanem. Wszelkie
zastrzeżenia dotyczące stanu pojazdu, a także informacje o zauważonych usterkach, wadach bądź
brakach Najemca zobowiązany jest przekazać Wypożyczalni natychmiast
5. Najemca dokonując rezerwacji, rezerwuje usługę wypożyczenia na dany dzień i godzinę, gdzie w umowie
oznaczono dzień świadczenia usługi. W związku z tym na podstawie art. 3 8 pkt 1 2 ustawy o prawach
konsumenta, Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Brak możliwości skorzystania
przez Najemcę także z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 2 7 ustawy o prawach
konsumenta
II. Zasady użytkowania pojazdu i zasady bezpieczeństwa
1. Przed wydaniem Pojazdu każdy Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa
w użytkowania pojazdu.
2. Najemca w trakcie jazdy oraz postoju zobowiązany jest do zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy
innymi pojazdami.
3. Najemca w trakcie jazdy zobowiązany jest trzymać mocno kierownicę oraz balansować ciałem, aby
zachować bezpieczny tor jazdy.

Załącznik nr 2
do Oświadczenia

2
4. Podczas jazdy Najemca zobowiązany jest cały czas trzymać kierownicę obiema rękami co oznacza, że w
trakcie jazdy nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności uniemożliwiających kierującemu
prowadzenie pojazdu obiema rękami, takich jak w korzystanie z telefonu, robienie zdjęć itp.
5. Najemca zobowiązany jest do jazdy Pojazdem z prędkością nie większą niż 20 km/h poza drogami
publicznymi oraz bezwzględnego zakazu wyprzedzania innych Pojazdów.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacjach , tj. w przypadku utraty przez
Najemcę kontroli nad Pojazdem, wystąpienia jakiejkolwiek awarii lub usterek Pojazdu, wjazdu w drzewo,
krzaki lub inny pojazd, przewrócenia Pojazdu, zjechania z trasy należy się natychmiast zatrzymać,
wyłączyć silnik Pojazdu i skontaktować się z Wypożyczalnią.
III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYPOŻYCZAJĄCEGO
1. Najemca oświadcza, że jest świadomy, iż od chwili przekazania mu Pojazdu odpowiedzialny jest za
wszelkie szkody Pojazdu w zakresie w jakim powstały z jego winy, w tym w szczególności na skutek
niewłaściwego użytkowania Pojazdu – tj. w sposób naruszający jakiekolwiek zasady użytkowania i
zasady bezpieczeństwa określone w postanowieniach pkt II niniejszego regulaminu.
2. Pojazdy nie są ubezpieczone od szkód i zniszczeń, czego Najemca jest świadom.
3. W przypadku niewłaściwej eksploatacji Pojazdu przez Najemcę lub nieprzestrzegania przez niego
zasad użytkowania Pojazdu lub zasad bezpieczeństwa, Wypożyczalnia ma prawo do
natychmiastowego rozwiązania umowy z takim Najemcą
4. Najemca ma mieć ukończone 18 lat oraz posiadać prawo jazdy do prowadzenia samochodu
(Kat. B lub B1).
5. Przed wydaniem Pojazdu Wypożyczalnia może zażądać okazania przez Najemcę dokumentu
tożsamości.
6. Każdy Najemca odpowiada osobiście w przypadku kontroli drogowej według przepisów Kodeksu
Drogowego, także w zakresie prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających
7. Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby. Za bezpieczeństwo i ewentualne
uszkodzenia (wypadek, kolizja, zatopienie, zalanie), jak również za wszelkie ewentualne urazy
kierowcy i pasażera spowodowane przez nie dostosowanie się do Kodeksu Drogowego, Prawa
Karnego i Prawa Cywilnego, pełną odpowiedzialność (materialną i prawną) ponosi Najemca
8. Pojazd może użytkować tylko osoba wymieniona w umowie.
9. Wszelkie opłaty ustalone są za wypożyczenie w określonym czasie i nie uwzględnią
faktycznego czasu pracy Pojazdów.
10. W cenę wliczone jest: użytkowanie Pojazdu, paliwo.
11. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wypożyczenia, jednak w takim przypadku
Najemcy będącemu konsumentem przysługuje prawo rezygnacji oraz żądania zwrotu ceny
środków pieniężnych lub Vouchera.

Załącznik nr 2
do Oświadczenia

3
12. Wobec osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych jakichkolwiek środków
psychoaktywnych Wypożyczalnia ma prawo zatrzymania pojazdu i rozwiązania umowy, bez zwrotu
dokonanych opłat. (Ponadto osoba reprezentująca wypożyczalnie ma prawo do zbadania najemcy
alkomatem).
13. Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z
naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanym z bieżącym wykorzystaniem (opłaty parkingowe,
przejazdowe itp.)
14. Najemca ponosi odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste, znajdujące się w Pojeździe
podczas okresu Wypożyczenia.
15. Bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy Pojazdem Najemca zobowiązany jest ubrać na głowę
kask i używać go przez cały czas trwania jazdy Pojazdem.
16. Po zakończeniu okresu wypożyczenia Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu
Wypożyczalni w stanie niepogorszonym, wyłączając ewentualne zużycie powstałe na skutek
właściwego użytkowania Pojazdu, tj. w szczególności zgodnie z jego przeznaczeniem.
Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki części lub wyposażenia Pojazdu
stwierdzone przez Wypożyczalnie po zakończeniu okresu wypożyczenia, jak również za
wszelkie szkody poniesione przez Wypożyczalnie na skutek niewłaściwego użytkowania
Pojazdu przez Najemcę, powstałe z jego winy.
17. W sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej sporządzony zostanie protokół oględzin Pojazdu, w
którego treści w szczególności określony zostanie zakres braków bądź uszkodzeń Pojazdu oraz
wycena stwierdzonych uszkodzeń dokonywana na podstawie wiedzy i doświadczenia
pracownika Wypożyczalni i głównego mechanika oraz oficjalnego cennika dealera firmy która
wyprodukowała Pojazd.
18. W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w zdaniu powyżej przez
Najemcę, protokół ten zostanie podpisany wyłącznie przez osobę reprezentującą
Wypożyczalnie, następnie w przypadku braku porozumienia między stronami sprawa zostanie
skierowana na drogę sądową.
19. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu Pojazdu przez Najemcę, Wypożyczalnia zastrzega sobie
prawo do obciążenia Najemcy kosztami naprawy stwierdzonych uszkodzeń Pojazdu, a w
szczególności, lecz nie wyłącznie takich jak: przygięte lub rozbite elementy karoserii, rozbite
lampy, uszkodzenia kół, uszkodzenia wewnątrz Pojazdu, zarysowania, a także wszelkich

4
innych szkód powstałych z jego winy w tym spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu
tj. nieprzestrzeganiem przez Najemcę zasad bezpieczeństwa.
III. Przetwarzanie danych osobowych:
1. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami umowy
i niniejszego regulaminu oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie
polityki bezpieczeństwa.
2. Najemca, stosownie do treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 922 z późn. zm.). oraz art. 6 ust. 1 pkt
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Wypożyczalnię danych osobowych zamieszczonych w Umowie najmu
3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Firma THE RIDE SIDE spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą ul. Nędzy-Kubińca 133, 34-511 Kościelisko, KRS 0000998974,
NIP 7361742123, e-mail: info@rideside.pl. Dane będą przetwarzane w celu wystawiania faktur i
oświadczeń wypożyczającego pojazd, na podstawie art. 13 RODO. Dane mogą zostać
udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów
prawa. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wystawienia
faktur.

Ride Side logo

CC:2021 rideside copyright all right reserved.