Ride Side logo

+48 504 712 615

Polityka Prywatności zgodna z RODO

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z usług oferowanych w
naszym serwisie czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy ci najważniejsze
informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach
cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do procesu zakupu biletów, voucherów, karnetów na
stronie internetowej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, odnośnie do danych osobowych Klienta, jest Sprzedawca.

Dane rejestrowe oraz kontaktowe do Sprzedawcy :

Spółka The Ride Side sp. z o. o. z siedzibą w Kościelisku, ul. Nędzy Kubińca 133, 34-511 Kościelisko, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzącym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000998974  NIP:7361742123 REGON: 523505264

– numer telefonu do Organizatora : +48 504 712 615

– adres mailowy do Organizatora : info@rideside.pl


DANE OSOBOWE, CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH, OKRES PRZETWARZANIA


Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail i ew. numer telefonu,
przetwarzane będą przez Sprzedawcę i odpowiednio umocowane podmioty przetwarzające
wyłącznie w celu świadczenia usług oraz spełnia świadczeń względem Klienta umożliwiając
mu realizację uprawnień wynikających z realizacją Wejściówki, wyjaśnienia okoliczności
ewentualnego korzystania z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi
przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przedmiot, zakres,
charakter przetwarzania oraz rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane te
dotyczą oraz wszelkie dane wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego
określone są w Załączniku nr 1;

W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie
zakupu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych
oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie
danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta
poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

PRZETWARZANIE DANYCH


Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z
właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie
połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PODANIE DANYCH


Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług. Klientowi,
którego dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez
uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego,
żądania zaprzestania przetwarzania jej danych i zapomnienia. W tym celu Klient powinien
kontaktować się z Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy
widoczny w stopce Panelu sprzedaży.

Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę
do organu nadzorczego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych
lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Sprzedawcy należytej staranności nie
będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)


W związku z obsługą sprzedaży biletów, voucherów, karnetów korzystamy z usług innych
podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje
dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:
● firmom zapewniającym nam oprogramowanie do sprzedaży,

● dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze
usługi,
● dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
● podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
● W przypadku wysłania do ciebie przesyłki drogą tradycyjną także: firmie świadczącej
usługi kurierskie/pocztowe.

W przypadku wysyłania do ciebie komunikatów systemowych oraz edukacyjnych, a także
treści marketingowych drogą elektroniczną:

● podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości
marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter.

Może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii
Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zawarcie z tymi podmiotami Standardowych klauzul
umownych.

PROFILOWANIE

W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje
wywołujące wobec ciebie skutki prawne lub wpływające na ciebie w podobnie istotny
sposób.

COOKIES


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

● „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
● pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
● „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Google Analytics


Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj.
analityki danych, w tym cookies Google Analytics należącego do Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, USA), w skrócie Google. Pliki cookie są
zapisywane na komputerze Użytkownika Serwisu, a następnie przenoszone na serwer
Google w USA i tam zapisywane. Są one wykorzystywane do rozróżniania użytkowników na
potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie oraz monitorowania
wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Instalowane przez Google
Analytics pliki cookies nie pozwalają na identyfikację osobową Użytkownika, ponieważ nie
są śledzone żadne informacje ani dane osobowe. Ponadto Google Analytics korzystają z
ciasteczek, które pozwalają na innych stronach wyświetlać reklamy personalizowane,
prowadzić kampanie marketingowe, które są bardziej interesujące dla użytkowników

Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika Serwisu ani nie
łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. W witrynie stosowana jest
anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej
lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
adres IP Użytkownika Serwisu zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP
jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych
przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są
przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US PrivacyShield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oznacza to, że podmiot ten zobowiązał
się do stosowania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii
Europejskiej.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą
można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f
RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i
statystyk.

Wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce pozwala na uniemożliwienie używania i
zapisywania plików cookie na urządzeniach, z których Użytkownik Serwisu korzysta przy
przeglądaniu Serwisu. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości
korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. Można także zablokować zapisywanie i
przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do
korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika Serwisu). W tym celu należy
pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: 

Dodatek
do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics

Zmiana ustawień dotyczących cookies


Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na
komputerze lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci – domyślnie pozwalają
na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie
informacji o osobach odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki
internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym
momencie zostać przez Użytkownika Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że
Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego
urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator informuje jednak, iż
ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są
w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza
to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
● sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
● stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas
życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.

Lp. Przedmiot Zakres Cel przetwarzania Rodzaj danych osobowych Kategoria osób Okres przechowywania
1.
Zakup Wejściówki
● Imiona i nazwiska ● Adresy e-mail ● Numery telefonów ● Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT ● Informacje o preferencjach dotyczących odbycia usługi
Zawarcie umowy Klienta ze Sprzedawcą
Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO
Potencjalni klienci Sprzedawcy
Okres niezbędny dla świadczenia usługi
2.
Świadczenie usługi na którą została wykupiona Wejściówka
● Imiona i nazwiska ● Adresy e-mail ● Numery telefonów ● Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT ● Informacje o preferencjach dotyczący
Realizacja umowy z Klientem
Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO
Klienci Sprzedawcy
Okres niezbędny dla świadczenia usługi
3.
Rozpatrzenie reklamacji lub żądania zwrotu
Imiona i nazwiska ● Adresy e-mail ● Numery telefonów ● Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT ● Informacje o preferencjach dotyczących odbycia usługi
Rozpatrzenie reklamacji i zwrotów
Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO
Klienci Sprzedawcy
Okres niezbędny dla świadczenia usługi
4.
Zakup Wejściówki
● Adres IP ● Informacje o preferencjach dotyczących odbycia usługi
Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk
Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO
Klienci Sprzedawcy
Okres niezbędny dla świadczenia usługi
5.
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie
● Imiona i nazwiska ● Adresy e-mail ● Numery telefonów ● Treść zapytania
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie
Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO oraz dane osobowe szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 pkt. 1, w odniesieniu do treści zapytania
Osoby, które skontaktowały się przez formularz, e-mail lub telefonicznie
Okres niezbędny dla świadczenia usługi
6.
Wysyłanie propozycji nabycia usług biletowanych oraz informacje o wydarzeniach i promocjach
Imiona i nazwiska ● Adresy e-mail ● Numery telefonów ● Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT ● Informacje o preferencjach dotyczących świadczonych usług
Zawarcie umowy Klienta ze Sprzedawcą
Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO
Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji
Do odwołania
Ride Side logo

CC:2021 rideside copyright all right reserved.